Natomiast w sekcji Body (też najlepiej jak najwyżej)
Triathlon Lwa Bieg Lwa 18.05.2024

Sztafeta Pokoleń

Regulamin Sztafety Pokoleń

I. Organizator:

 1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
 2. Gmina Tarnowo Podgórne.
 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne (ul. Nowa 15, 62 – 080 Tarnowo Podgórne).
 4. Firma Piotr Książkiewicz (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).

II.  Cele:

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu.
 3. Integracja rodzinna.
 4. Promocja gminy Tarnowo Podgórne.

III. Zasady rozgrywania sztafety i warunki uczestnictwa:

 1. Sztafeta Pokoleń odbywa się na dystansie 3x 400m.
 2. Zespół ("sztafeta") składa się z trzech osób, pochodzących z jednej rodziny i reprezentujących trzy pokolenia, np. syn, matka, dziadek lub siostrzeniec, wujek, babcia (pokrewieństwo nie musi być "w linii prostej").
 3. Warunkiem koniecznym jest min. 18 lat różnicy między reprezentantami poszczególnych "pokoleń". Nie ma dolnego, ani górnego limitu wieku dla członków sztafety.
 4. Każdy z uczestników musi pokonać swoją zmianę (400m) o własnych siłach.
 5. W przypadku zgłoszenia większej niż 10 liczby sztafet zawody odbędą się w dwóch seriach, a zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie uzyskanych w swojej serii czasów.
 6. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, wszyscy zawodnicy powinni posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji danych osobowych oraz wieku (legitymacja szkolna, dowód osobisty, itp.);
 7. Wszyscy zawodnicy muszą mieć przypięty numer startowy w widocznym miejscu na przedniej części koszulki.

IV. Termin, miejsce:

 1. Sztafeta odbędzie się 18 maja 2024 w Tarnowie Podgórnym o godzinie 15:00.
 2. Sztafeta pokoleń odbędzie się na bieżni stadionu lekkoatletycznego, w Tarnowie Podgórnym, przy ul. 23 Października 34.

V. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia można dokonać od 9 kwietnia do 12 maja 2024 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.zapisy.krokdonatury.pl. Zgłoszenia dokonuje pełnoletni kapitan sztafety.
 2. Limit zgłoszeń dla Sztafety Pokoleń wynosi: 24 sztafety.
 3. Zgłoszenie jest skuteczne dopiero po dokonaniu opłaty startowej, nieopłacone zgłoszenie nie gwarantuje rezerwacji miejsca w ramach dostępnego limitu uczestników, a po 7 dniach od momentu zgłoszenia zostanie usunięte.
 4. Każde zgłoszenie elektroniczne musi zostać potwierdzone w dniu startu najpóźniej na pół godziny przed startem sztafety.
 5. Istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu (jeżeli nie zostanie wyczerpany limit) w biurze zawodów. Wszyscy pełnoletni członkowie sztafety muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Jeśli w składzie sztafety występują niepełnoletni zawodnicy w trakcie odbioru pakietu startowego kapitan podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Po przekroczeniu limitu ilościowego organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń.

VI. Biuro zawodów:

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się na w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
 2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu biegu od godziny 09:00 do godziny 13:30.

 VIII. Opłata startowa:

 1. Opłata startowa wynosi: 74,99 zł od sztafety.
 2. Opłaty należy dokonać w trakcie rejestracji podczas zgłoszenia w panelu elektronicznym dostępnym na stronie: www.zapisy.krokdonatury.pl.
 3. Powyższa kwota opłaty startowej będzie obowiązywała również w dniu zawodów (w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń).
 4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z udziału w biegu.
 5. Na życzenie kapitana sztafety dokonującego zgłoszenia zostanie wystawiona faktura VAT.

 IX. Nagrody i klasyfikacje:

 1. Każdy z uczestników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Sztafety, które zajmą miejsca: I-III - otrzymają pamiątkowe statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe.

 X. Wyniki:

 1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.bieglwa.pl w zakładce „Wyniki” w ciągu kilku dni po zawodach.

XI. Postępowanie reklamacyjne:

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych ze Sztafetą Pokoleń należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.pl z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

XII.  Ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników Sztafety Pokoleń będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Sztafecie Pokoleń obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Członkowie sztafety, a dodatkowo kapitan w imieniu niepełnoletnich członków wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając sztafetę do biegu kapitan wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Kapitanowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.

XIII.  Uwagi końcowe: 

 1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez któregokolwiek członka sztafety (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa) - sztafeta zostanie zdyskwalifikowana.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a w przypadku niepełnoletnich uczestników wyłączną odpowiedzialność bierze na siebie kapitan sztafety. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnicy rozważyli i ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko, zgłaszając się wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnicy posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpiszą własnoręcznie (w przypadku nieletnich podpisze kapitan) oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 8. Organizator zaleca Uczestnikom i wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 11. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizatorzy Sztafety Pokoleń

Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni