Triathlon Lwa 09.06.2018 Bieg Lwa 03.06.2018

Sztafeta Firmowa

Regulamin

 1.  Organizatorzy:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne).
  4. Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).

 2. Cel:
  1. Aktywizacja pracowników firm do aktywności fizycznej.
  2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
  3. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie walorów turystycznych.

 3. Termin i miejsce:
  1. Sztafeta odbędzie się w dniu 3 czerwca 2018 roku trasą Półmaratonu w Tarnowie Podgórnym.
  2. Start biegu głównego nastąpi o godzinie 14:20.

 4. Sztafeta:
  1. Sztafeta składa się z 6 zawodników.
  2. Strefy zmian znajdować się będą co ok. 3,3 km dla zmian: I, III, IV, VI oraz ok. 4km dla zmian II i V. Miejsca zmian są zaznaczone na mapie biegu.
  3. Zawodnicy muszą samodzielnie dotrzeć na miejsce strefy zmian i poddać się weryfikacji sędziemu zawodów.
  4. Każdy zawodnik musi pokonać jedną zmianę.
  5. Cała sztafeta musi wspólnie wbiec na stadion i przekroczyć linię mety (oficjalnym wynikiem będzie czas przekroczenia mety przez zawodnika biegnącego na 6. zmianie).
  6. Limit czasu na pokonanie całej trasy dla sztafety wynosi 02h 40min.

 5.  Pomiar czasu:
  1. Pomiar czasu podczas Biegu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych.
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować na starcie, na mecie oraz na każdej pętli.
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto (od momentu przekroczenia lini startu do przekroczenia lini mety).
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa przez jednego z zawodników powodować będzie dyskwalifikację sztafety.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego przez wszystkich członków sztafety.

 6.  Uczestnictwo:
  1. W Sztafecie Firm mogą wziąć udział reprezentacje firm zgłoszone przez formularz zgłoszeniowy dostępy na stronie: www.bieglwa.pl.
  2. W Sztafecie Firm może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (3 czerwca 2018) będzie miał ukończone 18 lat oraz będzie pracownikiem firmy, którą reprezentuje.
  3. Wszyscy członkowie sztafety muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
  4. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu będzie ostateczna.
  5. Limit uczestników wynosi 30 sztafet.
  6. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
  7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
  8. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

 7.  Zgłoszenia:
  1. Biuro zawodów mieści się w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.
  2. Kapitan każdej ze sztafet musi dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej najpóźniej do 27 maja 2018 roku. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę reprezentowanej firmy, skład sztafety (wraz z danymi osobowymi ich członków) oraz dane kontaktowe (numer telefonu) do kapitana sztafety.
  3. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów mieszczącym się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna 5) w dniu 21 maja 2017 w godzinach od 09:00 do 13:15.
  4. Za zgłoszoną sztafetę uważa się tę, której kapitan wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową.

 8.  Klasyfikacja i nagrody:
  1. Będzie prowadzona jedna klasyfikacja Sztafet Firm.
  2. Nagrody:
   • 1 miejsce – voucher do restauracji Hotelu Edison w Baranowie o wartości 1 500 zł
   • 2 miejsce – voucher do restauracji Hotelu Edison w Baranowie o wartości 1 200 zł
   • 3 miejsce – voucher do restauracji Hotelu Edison w Baranowie o wartości 1 000 zł

 9.  Świadczenia:
  1. Każdy z członków sztafety zgłoszonej do biegu, której kapitan uiścił opłatę startową otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy medal.
  2. Pakiet startowy zawiera:
   • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu
   • zestaw regeneracyjny Lidl;
   • upominki niespodzianki od partnerów Biegu Lwa, które będą zdradzane w kolejnych miesiącach.

 10. Finansowanie:
  1. Koszt uczestnictwa w Sztafecie Firm wynosi: 300 zł.
  2. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub instytucje delegujące.

 11.  Postanowienia końcowe:
  1. Wprowadza się zakaz startu z słuchawkami na uszach.
  2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  6. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
  7. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
  8. Pisemne protesty przyjmuje organizator Półmaratonu na adres e-mail: kontakt@bieglwa.pl. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni roboczych.
  9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.
  10. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem.
  11. Wyniki biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie internetowej organizatora, a dla osób które podczas zgłoszeń podały numer telefonu komórkowego w formie sms – po zakończeniu biegu.
  12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Organizatorzy Biegu Lwa
Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni