Triathlon Lwa 12.06.2021 Bieg Lwa 22.05.2021

Sztafeta Firmowa

Regulamin

Sztafeta Firmowa

 

I  Cel:

  1. Aktywizacja pracowników firm do aktywności fizycznej.
  2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
  3. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie walorów turystycznych.

 

II  Organizatorzy:

  1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).

 

III  Termin i miejsce:

  1. Sztafeta odbędzie się w dniu 23 maja 2020 roku trasą Półmaratonu w Tarnowie Podgórnym.
  2. Start półmaratonu nastąpi o godzinie 20:00. Linia startu biegu zlokalizowana będzie na ulicy 23 października (w okolicy stadionu).

 

IV  Zasady rozgrywania sztafety:

  1. Sztafeta składa się z 6 zawodników.
  2. Strefy zmian znajdować się będą co ok. 3,3 km dla zmian: I, III, IV, VI oraz ok. 4km dla zmian II i V. Miejsca zmian są zaznaczone na mapie biegu.
  3. Zawodnicy muszą samodzielnie dotrzeć na miejsce strefy zmian
  4. Każdy zawodnik musi pokonać jedną zmianę.
  5. Cała sztafeta musi wspólnie wbiec na stadion i przekroczyć linię mety (oficjalnym wynikiem będzie czas przekroczenia mety przez zawodnika biegnącego na 6. zmianie).
  6. Limit czasu na pokonanie całej trasy dla sztafety wynosi 2 godziny i 45 minut.

 

V  Warunki uczestnictwa:

  1. W Sztafecie Firm mogą wziąć udział reprezentacje firm zgłoszone przez formularz zgłoszeniowy dostępy na stronie: www.bieglwa.pl.
  2. W Sztafecie Firm może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (23 maja 2020) będzie miał ukończone 18 lat oraz będzie pracownikiem firmy, którą reprezentuje.
  3. Wszyscy członkowie sztafety muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
  4. Limit uczestników wynosi 25 sztafet.
  5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.

 

VI  Zgłoszenia:

  1. Zgłoszeń można dokonywać od 10 lutego do 16 maja 2020 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.bieglwa.pl. Po 16 maja zgłoszenia nie będą możliwe.
  2. Zgłoszenia sztafety dokonuje jej kapitan.
  3. Organizator ustala limit zgłoszeń na 25 sztafet. Po wyczerpaniu tego limitu – nie będzie możliwości wzięcia udziału w biegu dla kolejnych sztafet.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia sztafet Partnerów Biegu Lwa i elity poza wyznaczonym limitem.
  5. Za zgłoszoną sztafetę uważa się taką, której kapitan wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową.
  6. Każdy z zawodników sztafety zgłoszony do udziału w biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów (w dniu 23.05).

 

VII  Biuro zawodów:

Biuro zawodów, będzie działać wg następującego harmonogramu:

  1. W piątek (22.05) - w godzinach: 12:00 - 16:00, Decathlon Swadzim (ul. Św. Antoniego 5, 62-080 Swadzim). W piątek pakiety będą mogli odbierać wyłącznie zawodnicy indywidualni.
  2. W sobotę (23.05) - w godzinach: 12:00 - 19:15, Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne).

 

VIII  Trasa i dystans:

  1. Trasa półmaratonu obejmuje 2 pętle ulicami Tarnowa Podgórnego. Długość trasy: 21,097 km.
  2. Trasa posiada atest PZLA.


IX  Pomiar czasu:

  1. Pomiar czasu podczas Biegu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych.
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować:
   • na starcie biegu
   • na mecie biegu
   • na 100 metrów przed metą
   • na każdej pętli
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto (od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety).
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację sztafety.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego w widocznym miejscu z przodu ciała przez wszystkich członków sztafety.

 

X  Depozyt:

  1. W dniu biegu, w godzinach 16:00 - 23:15 w Szkole Podstawowej będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
  2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu).
  3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 23:15 w dniu biegu, będą do odbioru w szkole podstawowej w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.

 

XI  Opłata startowa:

  1. Każdy z kapitanów sztafet musi dokonać opłaty startowej poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym.
  2. Opłata startowa wynosi: 219,99 zł.
  3. Na życzenie kapitana sztafety zostanie wystawiona faktura VAT.

 

XII  Świadczenia:

  1. Każdy z członków sztafety zgłoszonej do biegu, której kapitan uiścił opłatę startową otrzyma pakiet startowy, a członkowie sztafet, które ukończą bieg otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal.
  2. Pakiet startowy zawiera:
   • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu;
   • zestaw regeneracyjny Lidl (na mecie biegu);
   • upominki niespodzianki od partnerów Biegu Lwa.

 

XIII  Klasyfikacja i nagrody:

  1. Będzie prowadzona jedna klasyfikacja Sztafet Firm (niezależnie od płci i wieku członków sztafety).
  2. Nagrody:
   • 1 miejsce – weekend w Olandii (dla wszystkich członków sztafety);
   • 2 miejsce – "Olenderskie smaki" (dla wszystkich członków sztafety);
   • 3 miejsce – "Olenderskie smaki" (dla wszystkich członków sztafety).

 

XIV  Ochrona danych osobowych:

  1. Dane osobowe uczestników Biegu Lwa będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych;
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Biegu Lwa obejmuje także publikację imion i nazwisk uczestników wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkują;
  3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;
  4. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnicy wyrażają zgodę i zezwalają na wykorzystanie podanych przez kapitana sztafety danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.

 

XV  Postanowienia końcowe:

  1. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się start bez słuchawek na uszach.
  2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.
  3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Triathlonie. 
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
  8. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
  9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
  11. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
  12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Organizatorzy Biegu Lwa

 

Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni