Triathlon Lwa 8.06.2019 Bieg Lwa 18-19.05.2019

Bieg Lwiątek

Regulamin Biegów Lwiątek z G.En.Gaz Energia

 1. Cele:
  1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu.
  3. Integracja rodzinna.
    
 2. Organizator:
  1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym.
  4. Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting.
    
 3. Warunki uczestnictwa:
  1. W Biegu Lwiątek mogą wziąć udział dzieci, które w dniu zawodów nie ukończą 16 roku życia (urodzone w latach 2003 - 2018) za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
  2. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  4. Zawodnik Biegu Lwiątek jest zobowiązany wystąpić w biegu w koszulce technicznej dostarczonej w pakiecie startowym przez organizatora.
  5. Imienny numer startowy należy przypiąć do przedniej części koszulki.

 4. Termin, miejsce, dystans:
  1. Impreza odbędzie się 19 maja 2019 w Tarnowie Podgórnym.
  2. Biegi Lwiątek odbędą się na bieżni stadionu lekkoatletycznego, w Tarnowie Podgórnym, przy ul. 23 Października 34.
  3. Dystanse dla biegów dzieci są uzależnione od wieku uczestnika i podzielone na następujące kategorie:
   • D0 - dystans 100m (możliwy bieg wraz z rodzicami):
    • A - ur. do 2016 (3 lata i młodsze);
    • B - ur. w 2015 (4 lata);
   • D1 - dystans 400m (rodzice mogą wejść na boisko, ale nie biegną):
    • A - ur. w 2014 (5 lat);
    • B - ur. w 2013 (6 lat);
   • D2 - dystans 600m:
    • A - ur. w 2012 (7 lat);
    • B - ur. w 2011 (8 lat);
   • D3 - dystans 800m - ur. 2010 - 2009 (9-10 lat);
   • D4 - dystans 1000m - ur. 2008 - 2007 (11-12 lat);
   • D5 - dystans 1500m - ur. 2006 - 2003 (13-15 lat);
   • o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia!
   • w kategoriach D0-A, D0-B, D1-A oraz D1-B - w trakcie odbioru pakietu startowego rodzic / opiekun otrzymuje także opaskę umożliwiającą wejście na bieżnię stadionu razem z dzieckiem. Do każdego numeru startowego wydana zostanie jedna opaska.
   • w kat. D1-A, D1-B, D2-A, D2-B, D3, D4, D5 nie ma możliwości biegu z rodzicem lub opiekunem.
   • opaska na rękę, którą otrzymał rodzic / opiekun w kategorii D1-A i D1-B - upoważnia jedynie do obecności w strefie mety biegu, a nie biegu razem z dzieckiem.
  4. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyodrębnione minimum dwa biegi, osobno dla: chłopców i dziewczynek. Dodatkowo dopuszcza się możliwość podzielenia danego startu na dwie tury w przypadku frekwencji utrudniającej skuteczną rywalizację i sędziowanie. Decyzja o podzieleniu startu należy do sędziego głównego i zostanie podana najpóźniej w dniu biegu. W takiej sytuacji stworzona zostanie jedna klasyfikacja z obu serii i na jej podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy.
    
 5. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszenia można dokonać od 16 kwietnia do 12 maja 2019 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.zapisy.krokdonatury.pl. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun z konta założonego na swoje (nie dziecka!) dane, wybierając odpowiedni bieg i zgłaszając do niego dziecko.
  2. Wprowadza się limit 1000 uczestników przy rozbiciu na poszczególne kategorie:
   • D0 - limit 200 zawodników;
   • D1 - limit 200 zawodników;
   • D2 - limit 200 zawodników;
   • D3 - limit 200 zawodników;
   • D4 - limit 125 zawodników;
   • D5 - limit 60 zawodników.
  3. Zgłoszenie jest skuteczne dopiero po dokonaniu opłaty startowej, nieopłacone zgłoszenie nie gwarantuje rezerwacji miejsca w ramach dostępnego limitu uczestników, a po 7 dniach od momentu zgłoszenia zostanie usunięte.
  4. Zgłoszenie do innej kategorii wiekowej niż adekwatna do roku urodzenia danego dziecka - nie gwarantuje możliwości udziału w biegu. W trakcie wydawania pakietów startowych będzie prowadzona kontrola dokumentów tożsamości (legitymacji szkolnych).
  5. Każde zgłoszenie elektroniczne musi zostać potwierdzone w dniu startu najpóźniej na pół godziny przed startem danej kategorii wiekowej.
  6. Istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu (jeżeli nie zostanie wyczerpany limit) w biurze zawodów.
  7. Podczas zgłaszania w dniu biegu jak i przy potwierdzaniu zgłoszenia złożonego w formie elektronicznej, obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
  8. Przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  9. W biegach mogą brać udział zawodnicy niezależnie od miejsca zamieszkania.
  10. Po przekroczeniu limitu ilościowego, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń.
  11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przekazania części pakietów startowych (w ramach ustalonego limitu 1000 miejsc) szkołom i przedszkolom z gminy Tarnowo Podgórne oraz Partnerom Biegu Lwa.
    
 6. Biuro zawodów:
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się na EXPO Lwa (boisko szkolne) na stoisku partnera głównego Biegów Lwiątek: firmy Gen Gaz Energia.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu biegu od godziny 08:30 do godziny 12:00.
  3. Pakiety startowe należy odbierać najpóźniej na pół godziny przed startem danej kategorii wiekowej (patrz pkt XI - "Program minutowy").

 7. Depozyt:
  1. W dniu zawodów, w godzinach 09:00 - 13:30 będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
  2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu).
  3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 13:30 w dniu zawodów, będą do odbioru w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.

 8. Opłata startowa:
  1. Za każdego z zawodników opiekunowie muszą dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
  2. W Biegu Lwiątek obowiązuje opłata startowa: 10zł.
  3. Powyższa kwota opłaty startowej będzie obowiązywała również w dniu zawodów (w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń).
  4. Cała kwota zebrana w ramach opłaty startowej zostanie przekazana na cele charytatywne.
  5. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z udziału w biegu.
  6. Na życzenie opiekuna dokonującego zgłoszenia zostanie wystawiona faktura VAT.

 9. Świadczenia:
  1. Każdy ze zgłoszonych zawodników za którego została wniesiona opłata startowa otrzyma pakiet startowy, a zawodnicy którzy ukończą bieg otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal.
  2. Pakiet startowy zawiera:
   • numer startowy;
   • zestaw regeneracyjny Lidl (na mecie biegu);
   • upominki od G.En.Gaz Energia;
   • koszulkę sportową.

 10. Nagrody i klasyfikacje:
  1. Każdy z uczestników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
  2. Zawodnikom, którzy zajmą miejsca: I-III w kategorii D3, D4 i D5 (w podziale na chłopców i dziewczynki) - zostaną wręczone pamiątkowe statuetki oraz nagrody w postaci drobnych upominków.
    
 11. Plan minutowy (niedziela, 19.05):
  • 08:30 - otwarcie biura zawodów;
  • 10:00 - zbiórka kategorii D3;
  • 10:30 - zbiórka kategorii D4;
  • 11:00 - zbiórka kategorii D5;
  • 11:30 - zbiórka kategorii D0-A;
  • 11:50 - zbiórka kategorii D0-B;
  • 12:00 - zamknięcie biura zawodów;
  • 12:10 - zbiórka kategorii D1-A;
  • 12:30 - zbiórka kategorii D1-B
  • 12:55 - zbiórka kategorii D2-A;
  • 13:10 - zbiórka kategorii D2-B;
  • 14:45 - dekoracja zwycięzców kategorii D3, D4, D5.
    
 12. Wyniki:
  Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.bieglwa.pl w zakładce „Wyniki” w ciągu kilku dni po zawodach.
   
 13. Postępowanie reklamacyjne:
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Lwiątek należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.pl z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 14. Ochrona danych osobowych:
  1. Dane osobowe uczestników Biegu Lwiątek będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Biegu Lwiątek obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
  3. Opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
  4. Opiekun uczestnika ma prawo wglądu do danych osobowych podopiecznego oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając uczestnika do biegu opiekun wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Opiekunowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.

 15. Uwagi końcowe: 
  1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa) - uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
  3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu. 
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność zgłaszającego go opiekuna prawnego, a opiekun ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, zgłaszając uczestnika wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub opiekun podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
  8. Organizator zaleca Uczestnikom i ich opiekunom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
  9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
  11. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Organizatorzy Biegu Lwiątek
Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni