Triathlon Lwa 09.06.2018 Bieg Lwa 03.06.2018

Bieg Lwiątek

Regulamin Biegów Lwiątek z G.EN. GAZ ENERGIA

 1. Cele:
  1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu.
  3. Integracja rodzinna.
    
 2. Organizator:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec.
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne.
    
 3. Termin, miejsce, dystans:
  1. Impreza odbędzie się 3 czerwca 2018 w Tarnowie Podgórnym.
  2. Biegi dla dzieci odbędą się na bieżni stadionu lekkoatletycznego, w Tarnowie Podgórnym, przy ul. 23 Października 34.
  3. Dystanse dla biegów dzieci są uzależnione od wieku uczestnika i podzielone na następujące kategorie:
   • D0 - ur. do 2014 (4 lata) - dystans 100m (możliwy bieg wraz z rodzicami);
   • D1 - ur. 2013 - 2012 (5-6 lat) - dystans 400m;
   • D2 - ur. 2011 - 2010 (7-8 lat) - dystans 800m;
   • D3 - ur. 2009 - 2008 (9-10 lat) - dystans 800m;
   • D4 - ur. 2007 - 2006 (11-12 lat) - dystans 1000m;
   • D5 - ur. 2005 - 2003 (13-15 lat) - dystans 1500m;
   • o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia!
   • w kat. D1, D2, D3, D4, D5 nie ma możliwości biegu z rodzicem lub opiekunem.
  4. Plan minutowy:
   • D3 - 09:30;
   • D4 - 09:55;
   • D5 - 10:15;
   • D0 - 10:40;
   • D1 - 11:00;
   • D2 - 11:30;
   • dekoracja zwycięzców kategorii D3, D4, D5 - 13:10.
  5. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyodrębnione dwa biegi, osobno dla: chłopców i dziewczynek.
    
 4. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  1. Opłata startowa: 5 zł.
  2. Cała kwota zebrana w ramach opłaty startowej zostanie przekazana na cele charytatywne.
  3. Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej z panelu użytkownika dostępnego na stronie www.bieglwa.pl. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun z konta założonego na swoje (nie dziecka!) dane korzystając z opcji "Dodaj dziecko" i wybierając z listy odpowiedni bieg.
  4. Zapisy przyjmowane będą od 25 kwietnia 2018 do 27 maja 2018 lub do wyczerpania limitów miejsc.
  5. Zgłoszenie jest skuteczne dopiero po dokonaniu opłaty startowej, nieopłacone zgłoszenie nie gwarantuje rezerwacji miejsca w ramach dostępnego limitu uczestników.
  6. Zgłoszenie do innej kategorii wiekowej niż adekwatna do roku urodzenia danego dziecka - nie gwarantuje możliwości udziału w biegu. W trakcie wydawania pakietów startowych będzie prowadzona kontrola dokumentów tożsamości (legitymacji szkolnych).
  7. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 08:30 do godziny 11:30 - jednak pakiety startowe należy odbierać najpóźniej na pół godziny przed startem danej kategorii wiekowej (patrz pkt III.4 - program minutowy).
  8. Każde zgłoszenie elektroniczne musi zostać potwierdzone w dniu startu najpóźniej na pół godziny przed startem danej kategorii wiekowej.
  9. Istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu (jeżeli nie zostanie wyczerpany limit) w biurze zawodów.
  10. Podczas zgłaszania w dniu biegu jak i przy potwierdzaniu zgłoszenia złożonego w formie elektornicznej, obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
  11. Przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  12. W biegach mogą brać udział zawodnicy niezależnie od miejsca zamieszkania.
  13. Wprowadza się limit 800 uczestników przy rozbiciu na poszczególne kategorie:
   • D0 - limit 150 zawodników;
   • D1 - limit 200 zawodników;
   • D2 - limit 200 zawodników;
   • D3 - limit 100 zawodników;
   • D4 - limit 75 zawodników;
   • D5 - limit 75 zawodników.
  14. Po przekroczeniu limitu ilościowego, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń.
  15. Zawodnik Biegu Lwiątek jest zobowiązany wystąpić w biegu w koszulce technicznej dostarczonej przez organizatora.
  16. Imienny numer startowy należy przypiąć do przedniej części koszulki.
  17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przekazania części pakietów startowych (w ramach ustalonego limitu 800 miejsc) szkołom i przedszkolom z gminy Tarnowo Podgórne oraz Partnerom Biegu Lwa.
    
 5. Nagrody:
  1. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal.
  2. Zwycięzcom kategorii D3, D4 i D5 (w podziale na chłopców i dziewczynki) w trakcie dekoracji o godz. 13:10, zostaną wręczone nagrody w postaci upominków.
    
 6. Uwagi końcowe:
  1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych.
  6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
    
  Organizatorzy Biegu Lwa
Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni