Triathlon Lwa Bieg Lwa 20.05.2023

Mityng Lekkoatletyczny - sztafety

Regulamin

Regulamin

MITYNGU LEKKOATLETYCZNEGO z AMAZON

Bieg Lwa 2022

 1. Cel:

1.1.  Promocja Lekkoatletyki wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. 

1.2.  Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu.

1.3.  Integracja rodzinna

 1. Organizator:

2.1.  Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec)

2.2.  Koordynatorami zawodów będą Justyna Modzelewska i Łukasz Panfil  

 1. Termin, miejsce, dystanse:

3.1.  Mityng odbędzie się w dniu 21 maja 2022 roku na stadionie GKS Tarnovia. Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października 34

3.2.  Mityng rozpocznie się o godzinie 13:00 i potrwa do godziny 16:30.

3.3.  Dystanse:

3.3.1.      Sztafety Szkolne 4x400 m

3.3.2.      Sztafety Amatorskie 4x400 m

3.3.3.      Sztafeta Pokoleń 3x400 m

3.4.  Harmonogram czasowy:

 • 13:00 Sztafety Szkolne – półfinał 1
 • 13:15 Sztafety Szkolne – półfinał 2
 • 13:30 Sztafety Amatorskie – półfinał 1
 • 13:45 Sztafety Amatorskie – półfinał 2
 • 14:00 Sztafety Pokoleń – finał 1
 • 14:15 Sztafety Pokoleń – finał 2
 • 14:30 Sztafety Szkolne – finał B
 • 14:45 Sztafety Szkolne – finał A
 • 15:00 Sztafety Amatorskie – finał B
 • 15:15 Sztafety Amatorskie – finał A
 • 15:30 Bieg Niepełnosprawnych Tarson
 • 16:00 Supersztafeta
 • 16:15 dekoracje
 1. Pomiar czasu:

4.1.  Pomiar czasu podczas mityngu wykona WZLA na zlecenie Organizatora.

4.2.  Oficjalnym czasem zawodów będzie czas mierzony od wystrzału startera do przekroczenia linii mety.

4.3.  Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego przypiętego w przedniej części koszulki 

 1. Uczestnictwo:

5.1.  W mityngu uczestniczą zawodnicy zaproszeni przez Organizatora oraz zgłoszeni przez panel zapisów

5.2.  Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

5.3.  W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w trakcie mityngu będzie ostateczna.

5.4.  Uczestników mityngu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.

5.5.  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu Lwa oraz dokumentowania zawodów.  

5.6.  Składy osobowe sztafet:

5.6.1.      Sztafety amatorskie – drużyna mieszana złożona z 2 kobiet i 2 mężczyzn

5.6.2.      Sztafety Szkolne – drużyna mieszana złożona z dwóch dziewcząt i dwóch chłopców, wszyscy mszą być uczniami tej samej szkoły

5.6.3.      Sztafeta Pokoleń – drużyna składająca się z trzech członków rodziny reprezentujących trzy pokolenia, np. syn, matka, dziadek z różnicą między zawodnikami co najmniej 18 lat (liczy się rok urodzenia

 1. 6.     Zgłoszenia:

6.1.  Opłata startowa wynosi:

6.1.1.      Sztafety Szkolne  - gratis

6.1.2.      Sztafety Amatorskie – 30 zł

6.1.3.      Sztafety Pokoleń – 30 zł

6.2.  Zgłoszenia można dokonywać poprzez panel elektroniczny dostępny na stronie www.bieglwa.pl. Zapisy przyjmowane będą od 1 kwietnia 2022 do 15 maja 2022 lub do wyczerpania limitów miejsc. Zgłoszenie uznaje się za aktywne po zaksięgowaniu wpłaty uczestnika

6.3.  Istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu (jeżeli nie zostanie wyczerpany limit), od godz. 8:30 do godziny 11:30, w biurze zawodów.

6.4.  Podczas zgłaszania w dniu biegu jak i przy potwierdzaniu zgłoszenia złożonego w formie elektronicznej, obowiązkowa jest obecność wszystkich uczestników sztafety.

6.5.  Dla niepełnoletniego, przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.6.  W biegach mogą brać udział zawodnicy niezależnie od miejsca zamieszkania.

6.7.  Wprowadza się następujące limity:

6.7.1.      Sztafety Szkolne – 8 sztafet

6.7.2.      Sztafety Amatorskie – 8 sztafet

6.7.3.      Sztafety Pokoleń – 30 sztafet

6.8.  Po przekroczeniu limitu ilościowego nie będą przyjmowane kolejne zgłoszenia.

6.9.  Numer startowy należy przypiąć do przedniej, dolnej części koszulki.

6.10.       W Mityngu Lekkoatletycznym z Amazon mogą wziąć udział zawodnicy, którzy startują również w innych biegach.

 1. Klasyfikacja:

7.1.  O zajętym miejscu będzie decydować czas przekroczenia linii mety.

7.2.  W spornych sytuacjach ostateczna decyzja będzie należała do sędziów. 

 1. Świadczenia:

8.1.   Nagrody dla zwycięzców:

8.1.1.      4x400 m mieszane sztafety amatorów

8.1.1.1.   1 miejsce nagrody rzeczowe i statuetka

8.1.1.2.   2 miejsce nagrody rzeczowe i statuetka

8.1.1.3.   3 miejsce nagrody rzeczowe i statuetka

8.1.2.      4x400 m mieszane sztafety szkolne

8.1.2.1.   1 miejsce nagrody rzeczowe i statuetka

8.1.2.2.   2 miejsce nagrody rzeczowe i statuetka

8.1.2.3.   3 miejsce nagrody rzeczowe i statuetka      

8.1.3.      3x400 m Sztafeta Pokoleń

8.1.3.1.   1 miejsce nagrody rzeczowe i statuetka

8.1.3.2.   2 miejsce nagrody rzeczowe i statuetka

8.1.3.3.   3 miejsce nagrody rzeczowe i statuetka

8.2.  Każda ze sztafet wystąpi przynajmniej w dwóch biegach

8.3.  Dodatkową nagrodą la zwycięzców finałów A będzie start w finałowej supersztafecie

 1. 9.     Inne warunki:

9.1.  Zawodnicy są zobowiązani do:

9.1.1.      przybycia na Bieg Lwa, 21.05.2022 najpóźniej o godzinie 12:00

9.1.2.      udania się na oficjalną prezentację na linii startu 10 minut przed biegiem

 1. 10.   Środki ochrony:

10.1.       Każdy z Uczestników w trakcie rejestracji (zarówno elektronicznej jak i w dniu biegu w biurze zawodów) ma obowiązek udzielić informacji na temat szczepienia przeciwko COVID-19. Udzielenie takiej informacji (niezależnie od tego czy odpowiedź jest pozytywna, czy negatywna) jest warunkiem koniecznym do udziału w zawodach.

10.2.       Strefy startu i mety będą wygrodzone, a obsługa zawodów będzie pilnować, aby w jednym czasie nie przebywało w nich zbyt wiele osób.

10.3.       Do biura zawodów przychodzicie bez osób towarzyszących. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko osoba obsługiwana, a wszyscy czekający w ewentualnych kolejkach mają obowiązek zachowania min. 1,5 m odstępów. Praca biura zawodów będzie koordynowana przez wolontariuszy, tak, aby uniknąć tłumów i kolejek.

10.4.       Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.

10.5.       Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w biegu.

10.6.       Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia. 

 

 1. 11.   Ochrona danych osobowych:

11.1.       Dane osobowe uczestników "Biegu Lwa" będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.

11.2.       Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w "Biegu Lwa" obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

11.3.       Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji cyklu biegów  i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

11.4.       Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

11.5.       Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np.: e-mail, sms o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

11.6.       Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11.7.       Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl w zakładce „polityka prywatności

 

 1. Postanowienia końcowe:

12.1.       Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

12.2.       Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

12.3.       Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie obu biegów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

12.4.       Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

12.5.       Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

12.6.       Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

12.7.       Pisemne protesty przyjmuje organizator Półmaratonu na adres e-mail: kontakt@bieglwa.pl. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni roboczych.

12.8.       Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.

12.9.       Wyniki biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie internetowej organizatora, a dla osób które podczas zgłoszeń podały numer telefonu komórkowego w formie sms – po zakończeniu biegu.

12.10.     Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów;

12.11.     Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
 

Organizatorzy Biegu Lwa

Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni