Triathlon Lwa Bieg Lwa 20.05.2023

Bieg Lwiątek

Regulamin Biegów Lwiątek

Regulamin BIEGU LWIĄTEK z G.En.Gaz Energia
Bieg Lwa 2022

I. Organizatorzy:

 1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
 2. Gmina Tarnowo Podgórne.
 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne (ul. Nowa 15, 62 – 080 Tarnowo Podgórne).
 4. Fundacja Krok do Natury (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
 5. Firma Piotr Książkiewicz (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).


II. Charakterystyka ogólna:

 1. Biegi Lwiątek to biegi dla dzieci na różnych dystansach zależnych od predyspozycji wiekowych uczestników. Biegi odbędą się 21 maja 2022 roku w godzinach porannych.


III. Cel zawodów:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja gminy Tarnowo Podgórne.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu.
 4. Integracja rodzinna.


IV. Termin i miejsce:

 1. Data: 21 maja 2022 roku.
  Harmonogram startów:
  • 11:20 – kategoria D0;
  • 12:00 – kategoria D1;
  • 12:40 – kategoria D2;
  • 10:00 – kategoria D3;
  • 10:20 – kategoria D4;
  • 10:50 – kategoria D5.
 2. Miejsce: stadion GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne.


V. Kategorie wiekowe i dystanse:

 1. Bieg odbędzie się na bieżni tartanowej o długości 400 metrów
 2. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyodrębnione dwa biegi, osobno dla: chłopców i dziewczynek.
 3. Dystanse:
  • Kategoria D0 (do 4 lat) ur. 2018 i młodsze – dystans 100m (możliwy bieg z rodzicem)
  • Kategoria D1 (5-6 lat) ur. 2016-2017 – dystans 400m;
  • Kategoria D2 (7-8 lat) ur. 2014-2015 – dystans 600m;
  • Kategoria D3 (9-10 lat) ur. 2012-2013 – dystans 800m;
  • Kategoria D4 (11-12 lat) ur. 2010-2011 – dystans 1000m;
  • Kategoria D5 (13-15 lat) ur. 2007-2009 – dystans 1500m.  


VI. Biuro zawodów:

 1. Czynne w sobotę, 21.05 w godzinach:
  • 9:00 - 11:30;
  • pakiet startowy należy odebrać najpóźniej 30 min przed startem biegu w danej kategorii.
  • lokalizacja biura: sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne).


VII. Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem Biegu Lwiątek może zostać każde dziecko niezależnie od miejsca zamieszkania.
 2. Zawodnikiem jest osoba, która zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz rodzic lub opiekun prawny podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U.2019.1468 t.j. z dnia 2019.08.06).
 3. Rodzic lub opiekun prawny każdego z Uczestników w trakcie rejestracji (zarówno elektronicznej jak i w dniu biegu w biurze zawodów) ma obowiązek udzielić informacji na temat szczepienia przeciwko COVID-19. Udzielenie takiej informacji (niezależnie od tego czy odpowiedź jest pozytywna, czy negatywna) jest warunkiem koniecznym do udziału w zawodach.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami imprezy.
 5. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.


VIII. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać 15 kwietnia do 15 maja 2022 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
 2. Organizator ustala limit zgłoszeń na:
  • kategoria D0 - 220;
  • kategoria D1 - 220;
  • kategoria D2 - 220;
  • kategoria D3 - 180;
  • kategoria D4 - 135;
  • kategoria D5 - 75.
 3. Po wyczerpaniu tego limitu – nie będzie możliwości wzięcia udziału w biegu dla kolejnych zawodników.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia zawodników Partnerów Biegu Lwa poza obowiązującym limitem uczestników.
 5. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.


IX. Opłata startowa:

 1. Ogólne informacje:
  • 10zł z opłaty startowej zostanie przekazane na cele charytatywne;
  • opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym w panelu: www.zapisy.krokdonatury.pl;
  • opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
 2. Zmiana terminu / odwołanie biegu:
  • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu niezależnej od organizatora opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
  • w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane);
  • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
 3. Wysokość opłaty startowej wynosi: 15 zł.


X. Świadczenia organizatora:

 1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia dla uczestników:
  • start w zawodach oraz obsługę trasy;
  • numery startowe;
  • posiłek regeneracyjny po zawodach;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg;
  • upominki od Partnera zawodów;
  • dedykowane koszulki techniczne.


XI. Klasyfikacje:

 1. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Zwycięzcom (1-3 miejsce) kategorii D3, D4 i D5, zostaną wręczone nagrody w postaci upominków.


XII. Środki ochrony:

 1. Każdy z Uczestników w trakcie rejestracji (zarówno elektronicznej jak i w dniu biegu w biurze zawodów) ma obowiązek udzielić informacji na temat szczepienia przeciwko COVID-19. Udzielenie takiej informacji (niezależnie od tego czy odpowiedź jest pozytywna, czy negatywna) jest warunkiem koniecznym do udziału w zawodach.
 2. Strefy zawodów będą wygrodzone, a obsługa zawodów będzie pilnować, aby w jednym czasie nie przebywało w nich zbyt wiele osób.
 3. Przy jednym stanowisku w biurze zawodów może znajdować się tylko osoba obsługiwana (rodzic lub opiekun prawny), a wszyscy czekający w ewentualnych kolejkach mają obowiązek zachowania min. 1,5 m odstępów. Praca biura zawodów będzie koordynowana przez wolontariuszy, tak, aby uniknąć tłumów i kolejek.
 4. Rodzic lub opiekun prawny zapisując dziecko na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
 5. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek pozostawić  swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w biegu.
 6. Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia. 


XIII. Ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników "Biegu Lwiątek" będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w "Biegu Lwiątek" obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji cyklu biegów  i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl w zakładce „polityka prywatności”.


XIV. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 7. Pisemne protesty przyjmuje organizator Biegu Lwiątek na adres e-mail: kontakt@bieglwa.pl. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu Lwiątek – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni roboczych.
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.
 9. Wyniki biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie internetowej organizatora, a dla osób które podczas zgłoszeń podały numer telefonu komórkowego w formie sms – po zakończeniu biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów;
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


Organizatorzy Biegu Lwa

Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni