Natomiast w sekcji Body (też najlepiej jak najwyżej)
Triathlon Lwa Bieg Lwa 18.05.2024

Bieg Lwiątek

Regulamin Biegów Lwiątek z PGNiG Grupa Orlen

I. Organizatorzy:

 1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
 2. Gmina Tarnowo Podgórne.
 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne (ul. Nowa 15, 62-080 Tarnowo Podgórne).
 4. Firma Piotr Książkiewicz (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).


II. Charakterystyka ogólna:

 1. Biegi Lwiątek z PGNiG Grupa Orlen to biegi dla dzieci i młodzieży w wieku do 15 roku życia (bez dolnego limitu wieku). Na dystansach: od 100 metrów do 1 kilometra w zależności od wieku zawodników.
 2. Biegi odbędą się 18 maja 2024.
 3. Obowiązują limity miejsc (oddzielne dla każdej z kategorii wiekowych).


III. Cel zawodów:

 1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
 2. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej z rówieśnikami.
 3. Integracja rodzinna.
 4. Promocja gminy Tarnowo Podgórne.


IV. Termin i miejsce:

 1. Data zawodów: 18 maja 2024 roku.
 2. Harmonogram startów:
  • 12:00 - kategoria D3
  • 12:20 - kategoria D4
  • 12:40 - kategoria D5
  • 13:00 - kategoria D0-A (urodzeni w latach 2021-2023)
  • 13:20 - kategoria D0-B (urodzeni w roku 2020)
  • 13:40 - kategoria D1-A (urodzeni w roku 2019)
  • 14:05 - kategoria D1-B (urodzeni w roku 2018)
  • 14:30 - kategoria D2 
 3. Miejsce: stadion GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne.

V. Kategorie wiekowe i dystanse:

 1. Bieg odbędzie się na bieżni tartanowej o długości 400 metrów
 2. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyodrębnione dwa biegi, osobno dla: chłopców i dziewczynek.
 3. Kategorie wiekowe i dystanse:
  • Kategoria D0-A - do 3 lat (2021 - 2023) – dystans 100m (możliwy bieg z rodzicem)
  • Kategoria D0-B - 4 lata (2020) – dystans 100m (możliwy bieg z rodzicem)
  • Kategoria D1-A - 5 lat (2019) – dystans 300m
  • Kategoria D1-B - 6 lat (2018) – dystans 300m
  • Kategoria D2 - 7-8 lat (2016 - 2017) – dystans 600m
  • Kategoria D3 - 9-10 lat (2014 - 2015) – dystans 800m
  • Kategoria D4 - 11-12 lat (2012 - 2013) – dystans 800m
  • Kategoria D5 - 13-15 lat (2009 - 2011) – dystans 1000m


VI. Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnik to dziecko, urodzone w latach 2009 – 2023, które:
  • zostało zarejestrowane droga elektroniczną (na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl) lub bezpośrednio w biurze zawodów (w dniu startu - jeśli limit uczestników nie został wcześniej wyczerpany);
  • zostało zweryfikowane w biurze zawodów w dniu biegu (lub dzień wcześniej jeśli biuro funkcjonowało w taki sposób).
 2. Warunkiem dopuszczenia dziecka do startu jest:
  • obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów;
  • posiadanie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka (w kategoriach w których wyłaniani są zwycięzcy: D2, D3, D4, D5).
 3. Uczestnikiem Biegu Lwiątek z PGNiG Grupa Orlen może zostać każde dziecko, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 4. Zaleca się start w koszulce Biegu Lwiątek 2024 otrzymanej w pakiecie startowym.


VII. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia można dokonać:
  • drogą elektroniczną poprzez panel użytkownika dostępny na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl (po uprzedniej rejestracji). Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun z konta założonego na swoje dane korzystając z opcji "Dodaj dziecko" i wybierając z listy odpowiednie zawody;
  • bezpośrednio w dniu biegu w biurze zawodów (najpóźniej 20 minut przed startem biegu - jeśli limit zgłoszeń nie został wcześniej wyczerpany).
 2. Zgłoszenie elektroniczne: 
  • zgłoszeń można dokonywać od 18 kwietnia 2024 do 15 maja 2024 w panelu zapisów: www.zapisy.krokdonatury.pl;
  • zgłoszenie elektroniczne (zarówno opłacone jak i nieopłacone) musi zostać potwierdzone w dniu biegu w biurze zawodów najpóźniej 20 minut przed biegiem danej kategorii;
  • w przypadku zgłoszenia elektronicznego (tylko takie gwarantuje miejsce w ramach obowiązujących limitów uczestników) opłatę należy wnieść niezwłocznie po dokonanej rejestracji (ze względu na szybko wyczerpujący się limit uczestników);
  • pakiet startowy zawodnika zgłoszonego elektronicznie należy odebrać w stacjonarnym biurze zawodów w godzinach: 10:00 - 13:30 (jednak nie później niż 20 minut przed startem danej kategorii wiekowej) udając się do odpowiedniego stanowiska (zgodnie z kategorią wiekową dziecka) i podając obsłudze nazwisko dziecka;
  • w trakcie odbioru numeru startowego obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego;
  • rodzic lub opiekun prawny przy odbiorze pakietu okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
 3. Zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów:
  • zgłoszenia dokonujemy przy stanowisku "NIEZAPISANI" w godzinach 10:00 - 13:30 (jednak nie później niż 20 minut przed startem danej kategorii);
  • opłatę startową można uiścić gotówką lub kartą płatniczą;
  • w trakcie odbioru numeru startowego obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego;
  • rodzic lub opiekun prawny przy odbiorze pakietu okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;
  • organizatorem zapisów w dniu biegu jest Fundacja Krok do Natury (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 79 10).
 4. Organizator ustala limit zgłoszeń dla poszczególnych kategorii wiekowych:
  • kategoria D0-A - 120;
  • kategoria D0-B - 120;
  • kategoria D1-A - 120;
  • kategoria D1-B - 120;
  • kategoria D2 - 200;
  • kategoria D3 - 160;
  • kategoria D4 - 160;
  • kategoria D5 - 80.
 5. Po wyczerpaniu limitu uczestników w danej kategorii wiekowej – nie będzie możliwości wzięcia udziału w biegu dla kolejnych zawodników.
 6. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, której rodzic / opiekun wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę wpisową (dokonując płatności lub realizując voucher rabatowy).


VIII. Opłata startowa:

 1. Wysokość opłaty startowej wynosi:
  • pakiet standardowy: 29,90 zł;
  • pakiet charytatywny "Pomagam bardziej": 49,90 zł;
  • obie wersje pakietów zawierają dokładnie te same świadczenia - w ramach pakietu charytatywnego wspieramy dodatkową kwotą dzieci żyjące z autyzmem.
 2. Ogólne informacje:
  • środki zebrane w ramach opłat startowych wspierają działania charytatywne naszej Fundacji (m. in. finansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci żyjących z autyzmem);
  • opłatę startową uiszcza się poprzez serwis przelewy24.pl podczas rejestracji w panelu zapisów (zapisy.krokdonatury.pl) lub w biurze zawodów;
  • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
 3. Zmiana terminu / odwołanie biegu:
  • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu niezależnej od organizatora opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
  • w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane);
  • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.


IX. Biuro zawodów:

 1. Godziny pracy (w dniu 18.05.2024):
  • 10:00 - 13:30;
  • pakiet startowy należy odebrać najpóźniej 20 min przed startem biegu w danej kategorii (pkt. IV.2).
 2. Lokalizacja biura zawodów: sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne).


X. Świadczenia organizatora:

 1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia dla uczestników:
  • start w zawodach oraz obsługę trasy;
  • numery startowe;
  • posiłek regeneracyjny po zawodach;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg;
  • upominki od Partnera zawodów;
  • dedykowane koszulki techniczne.
 2. Pierwsze trójki zawodników w kategoriach D3, D4 i D5 zostaną nagrodzone pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.


XI. Klasyfikacja oraz nagrody:

 1. Ogólne informacje:
  • odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu;
  • dzieci które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia zostaną sklasyfikowane jako PK  ("Poza konkursem" - będą mieć możliwość zdobycia pamiątkowego medalu, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej);
  • nie ma możliwości udziału w biegu kategorii starszej niż regulaminowa dla daty urodzenia dziecka;
  • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przypisania dziecka do kategorii wiekowej ostateczna decyzja należy do Organizatora.
 2. Nagrody:
  • w kategoriach wiekowych: D0, D1 oraz D2 - nie będą wyłaniani zwycięzcy, wszyscy otrzymają pamiątkowy medal;
  • w kategoriach wiekowych D3, D4 oraz D5 zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz statuetki za miejsca 1-3 – osobno dla chłopców i dziewcząt.


XII. Ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników Biegów Lwiątek będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Biegach Lwiątek obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, która została wskazana w panelu zapisów (lub w trakcie rejestracji w Biurze Zawodów).
 3. Wszyscy rodzice / opiekunowie, których podopieczni startują w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.
 4. Rodzic / opiekun ma prawo wglądu do danych osobowych swoich oraz swojego podopiecznego oraz ich poprawiania.
 5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie zapisy.krokdonatury.pl w zakładce „polityka prywatności”.


XIII. Postanowienia końcowe:

 1. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii rodziców / opiekunów.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z Organizatorem.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica / opiekuna i wyłącznie rodzic / opiekun ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy rodzice / opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Rodzic / Opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, wyrażając zgodę na start swojego podopiecznego w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub Rodzic / Opiekun podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 10. Organizator zaleca Rodzicom / Opiekunom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich Uczestników mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 11. Protesty dotyczące wyników należy składać mailowo (na adres: kontakt@bieglwa.pl) w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
 12. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Biegu Lwa jest zabroniona.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezpośrednio po jego ogłoszeniu na stronie www.bieglwa.pl.
 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


Organizatorzy Biegu Lwa

Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni