Triathlon Lwa 09.06.2018 Bieg Lwa 03.06.2018

Sztafeta Pokoleń

Regulamin Sztafety Pokoleń z G.EN. GAZ ENERGIA

 1. Cele:
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
  2. Promocja gminy Tarnowo Podgórne.
  3. Aktywizowanie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne do aktywności fizycznej.
  4. Integracja rodzinna.
    
 2. Organizator:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne).
  4. Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).
    
 3. Termin, miejsce, dystans:
  1. Impreza odbędzie się 3 czewca 2018 w Tarnowie Podgórnym.
  2. Biegi odbędą się na bieżni stadionu lekkoatletycznego, w Tarnowie Podgórnym, przy ul. 23 Października 34. Start planowany jest na godz. 12:15.
  3. Dystans 3 x 400m.
  4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 12 sztafet zostaną rozegrane dwa biegi, z których powstanie jedna łączna klasyfikacja na podstawie uzyskanych czasów.
    
 4. Zasady uczestnictwa:
  1. Sztafeta Pokoleń składa się z trzech członków rodziny reprezentujących trzy pokolenia, np. syn, matka, dziadek lub siostrzeniec, wujek, babcia (pokrewieństwo nie musi być "w lini prostej").
  2. Warunkiem koniecznym jest min. 18 lat różnicy między reprezentantami poszczególnych "pokoleń".
  3. Składy wszystkich sztafet muszą być mieszane (nie może być cała trójka tej samej płci).
    
 5. Warunki zgłoszenia:
  1. Opłata startowa wynosi 40zł od sztafety.
  2. Zgłoszenia można dokonywać poprzez panel elektroniczny dostępny na stronie www.bieglwa.pl. Zapisy przyjmowane będą od 14 lutego 2018 do 27 maja 2018 lub do wyczerpania limitu miejsc (24 sztafet). Każde zgłoszenie elektroniczne musi zostać potwierdzone w dniu startu w Biurze Zawodów Biegu Lwiątek najpóźniej do godz. 11:30
  3. Istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu (jeżeli nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń), od godz. 8:30 do godziny 11:30, w biurze zawodów Biegu Lwiątek.
  4. Podczas zgłaszania w dniu biegu jak i przy potwierdzaniu zgłoszenia złożonego w formie elektornicznej, obowiązkowa jest obecność wszystkich uczestników sztafety.
  5. Dla niepełnoletniego, przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  6. W biegach mogą brać udział zawodnicy niezależnie od miejsca zamieszkania.
  7. Wprowadza się limit 24 sztafet po 3 zawodników w każdej.
  8. Po przekroczeniu limitu ilościowego, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń.
  9. Numer startowy należy przypiąć do przedniej, dolnej części koszulki.
  10. W Sztafecie Pokoleń udział mogą wziąć zawodnicy, którzy startują również w innych biegach Biegu Lwa.
    
 6. Nagrody:
  1. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal.
  2. Pierwsze trójki w trakcie ceremonii dekoracji (o godz. 13:20) otrzymają nagrody w postaci upominków od partnerów imprezy oraz pamiątkowe statuetki.
    
 7. Uwagi końcowe:
  1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez choćby jednego uczestnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), sztafeta zostanie zdyskwalifikowana.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych.
  6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Organizatorzy Biegu Lwa
Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni