Triathlon Lwa 09.06.2018 Bieg Lwa 03.06.2018

Maraton Outdoor Cycling

Regulamin Maratonu Outdoor Cycling 2017 z Tarnowskimi Termami

 1. Cel:
  1. Popularyzacja i upowszechnianie kolarstwa jako formy rekreacji.
  2. Promocja gminy Tarnowo Podgórne.
  3. Aktywizowanie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne do aktywności fizycznej.
    
 2. Organizator:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
    
 3. Termin i miejsce:
  1. Maraton odbędzie się w dniu 21 maja 2017 roku na stadionie GKS Tarnovia.
  2. Start nastąpi punktualnie o godzinie 14:30.
  3. Maraton potrwa 2 godziny.
    
 4. Uczestnictwo:
  1. W maratonie cycling może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (21 maja 2017) będzie miał ukończone 16 lat oraz pisemną zgodę opiekuna prawnego.
  2. Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w maratonie outdoor cycling na własną odpowiedzialność.
  3. Biuro zawodów mieści się w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne
  4. Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym.
  5. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie maratonu cycling będzie ostateczna.
  6. Uczestników maratonu cycling obowiązuje niniejszy regulamin.
  7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu Lwa oraz dokumentowania zawodów.
    
 5. Zgłoszenia:
  1. Lokalizacja biura zawodów zostanie podana w późniejszym terminie.
  2. Zgłoszeń można dokonywać od 10 maja 2017 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.bieglwa.pl.
  3. Organizator ustala limit zgłoszeń na 20 zawodników. Po wyczerpaniu tego limitu nie będzie możliwości wzięcia udziału w maratonie cycling dla kolejnych zawodników.
  4. Organizatorzy rezerwują sobie prawo zaproszenia zawodników Partnerów Biegu Lwa poza wyznaczonym limitem.
  5. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 21 maja 2017 w godzinach od 12:00 do 13:30.
  6. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełnia formularz zgłoszeniowy.
    
 6. Opłata startowa:
  1. Nie ma opłaty startowej. Zawodnicy biorą udział w maratonie cycling za darmo.
    
 7. Szatnie:
  1. W dniu maratonu cycling organizator udostępnia do dyspozycji zawodników szatnie oraz prysznice.
    
 8. Finansowanie:
  1. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub instytucje delegujące.
    
 9. Postanowienia końcowe:
  1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników maratonu cycling. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w maratonie cycling.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  3. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania maratonu cycling podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w maratonie cycling wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w maratonie cycling i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w maratonie cycling wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  5. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w maratonie cycling lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w maratonie cycling;
  6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w maratonie cycling;
  7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż szatnia.
  8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
    
  Organizatorzy Biegu Lwa
Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni