Triathlon Lwa 10.06.2017 Bieg Lwa 21.05.2017

Półmaraton

Regulamin

 1. Cel:
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
  2. Promocja gminy Tarnowo Podgórne.
  3. Aktywizowanie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne do aktywności fizycznej.
    
 2. Organizator:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec)
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne).
    
 3. Termin i miejsce:
  1. Bieg odbędzie się w dniu 21 maja 2017 roku. Trasa biegu będzie prowadzić ulicami Tarnowa Podgórnego z metą na stadionie GKS Tarnovia.
  2. Start półmaratonu oraz Pogoni za Lwem będzie wspólny i nastąpi punktualnie o godzinie 14:00. Zlokalizowany będzie na ulicy 23 października (w okolicy stadionu).
    
 4. Trasa:
  1. Trasa półmaratonu obejmuje 2 pętle ulicami Tarnowa Podgórnego. Długość trasy: 21,097 km.
  2. Trasa posiada atest PZLA.
  3. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny.
    
 5. Pomiar czasu:
  1. Pomiar czasu podczas Biegu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych.
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować na starcie, na mecie, na 100 metrów przed metą oraz na każdej pętli.
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto (od momentu przekroczenia lini startu do przekroczenia lini mety), poza pierwszą 50. zawodników na mecie, którzy zostaną sklasyfikowani wg kolejności wbiegania na metę (czyli wg czasu brutto).
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
    
 6. Uczestnictwo:
  1. W półmaratonie może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (21 maja 2017) będzie miał ukończone 18 lat.
  2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
  3. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w trakcie biegu będzie ostateczna.
  4. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
  5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu Lwa oraz dokumentowania zawodów.
    
 7. Zgłoszenia:
  1. Biuro zawodów mieści się w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.
  2. Zgłoszeń można dokonywać od 7 grudnia 2016 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.bieglwa.pl.
  3. Organizator ustala limit zgłoszeń na 1666 zawodników po wyczerpaniu tego limitu – nie będzie możliwości wzięcia udziału w biegu dla kolejnych zawodników.
  4. Organizatorzy rezerwują sobie prawo zaproszenia zawodników Partnerów Biegu Lwa i elity poza wyznaczonym limitem.
  5. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów mieszczącym się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna 5) w dniu 21 maja 2017 w godzinach od 09:00 do 13:00 oraz dzień wcześniej w Decathlon Swadzim (godziny funkcjonowania biura w sobotę zostaną podane najpóźniej w tygodniu poprzedzającym zawody).
  6. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełnia formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
  7. Do dnia 14 maja 2017 roku istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika - INSTRUKCJA PRZENIESIENIA OPŁATY STARTOWEJ.
    
 8. Opłata startowa:
  1. Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym.
  2. Opłata startowa wynosi:
   Pakiet Standard:
   • dla pierwszych 777 osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia: 66 zł;
   • dla kolejnych 555 osób (778-1332), które dokonają kompletnego zgłoszenia: 77 zł;
   • dla kolejnych 334 osób (1333-1666), które dokonają kompletnego zgłoszenia: 88 zł.
   Pakiet Premium:
   • dla pierwszych 777 osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia: 96 zł;
   • dla kolejnych 555 osób (778-1332), które dokonają kompletnego zgłoszenia: 107 zł;
   • dla kolejnych 334 osób (1333-1666), które dokonają kompletnego zgłoszenia: 118 zł.
  3. Powyższe kwoty opłaty startowej będą obowiązywały również w dniu biegu, w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń dla poszczególnych progów.
  4. Zwolnieni z opłaty startowej (Pakiet Standard) są zawodnicy którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 65 lat. Zwolnieni z opłaty startowej zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy zgłoszą chęć startu przed wypełnieniem limitu zgłoszeń.
  5. Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura.
    
 9. Klasyfikacja:
  1. W Półmaratonie Biegu Lwa w Tarnowie Podgórnym będą prowadzone następujące klasyfikacje:
   • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - miejsca I-VI;
   • klasyfikacja setki PPG (ostatnie 100 metrów półmaratonu) - miejsca I-III;
   • klasyfikacja mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne (na podstawie adresu w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym adres zameldowania) – miejsca I-III (kobiet i mężczyzn);
   • klasyfikacja Drużyny Szpiku – miejsca I-III (kobiet i mężczyzn) - REGULAMIN MISTRZOSTW;
   • kategorie wiekowe: M20 (18-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (powyżej 70 lat), K20 (18-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59lat), K60 (60-69 lat), K70 (powyżej 70 lat) – miejsca I-III.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość nie utworzenia klasyfikacji w kategorii wiekowej w przypadku sklasyfikowania w niej mniej niż 3 zawodników/zawodniczek. W takim wypadku zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii młodszej lub starszej.
  3. Klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w kat. wiekowych.
  4. O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia.
    
 10. Świadczenia:
  1. Każdy z zawodników który zgłosi się do biegu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy medal.
  2. Pakiet Standard zawiera:
   • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu;
   • voucher na profesjonalne badania dla sportowców Otimedica;
   • worek sportowy Schattdecor;
   • torbę / plecak sportowy PASO;
   • sportową, okolicznościową niespodziankę Biegu Lwa;
   • zestaw regeneracyjny Lidl;
   • zdrową, zbożową przekąskę Good Food;
   • upominki od pozostałych partnerów.
  3. Pakiet Premium zawiera wszystkie elementy pakietu Standard + dodatkowo:
 11. Nagrody:
  1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, statuetki, nagrody rzeczowe oraz pieniężne.
   • I miejsce - 4 000 zł
   • II miejsce - 3 000 zł
   • III miejsce - 2 500 zł
   • IV miejsce - 2 000 zł
   • V miejsce - 1 500 zł
   • VI miejsce - 1000 zł
   Powyższe nagrody dotyczą podstawowych wartości nagród. Nagrody natomiast mogą zostać pomniejszone o 25% w przypadku gdy dany zawodnik, na danym miejscu nie osiągnie następujących rezultatów:
   • 01:07:00 dla mężczyzn oraz 01:17:00 dla kobiet.
     
  2. W kategoriach wiekowych:
   • statuetki oraz vouchery do wykorzystania w sklepach DECATHLON o wartości: I miejsce - 300zł, II miejsce - 200zł, III miejsce - 100zł.
  3. Kwota nagrody zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. W klasyfikacji mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych kobiet oraz 3 najlepszych mężczyzn.
  5. W klasyfikacji setki PPG dla najlepszych 3 kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe.
  6. W przypadku przeprowadzenia kontroli antydopingowej nagrody zostaną wypłacone na konta zawodników po otrzymaniu jej wyników.
    
 12. Noclegi, szatnie:
  1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi na hali sportowej z 20 na 21 maja 2017 – po wcześniejszym zgłoszeniu.
  2. Organizator nie zapewnia materacy ani śpiworów.
  3. W dniu biegu organizator udostępnia do dyspozycji zawodników szatnie oraz prysznice w hali sportowej.
    
 13. Kontrola antydopingowa:
  1. Zwycięzca, zwyciężczyni biegu głównego oraz dwójka wylosowanych zawodników z czołowej 6 klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) mogą zostać poddani kontroli antydopingowej.
    
 14. Finansowanie:
  1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub instytucje delegujące.
    
 15. Postanowienia końcowe:
  1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie obu biegów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  5. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
  6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
  7. Pisemne protesty przyjmuje organizator Półmaratonu na adres e-mail: kontakt@bieglwa.pl. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
  8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.
  9. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem.
  10. Wyniki biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie internetowej organizatora, a dla osób które podczas zgłoszeń podały numer telefonu komórkowego w formie sms – po zakończeniu biegu.
  11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
    
  Organizatorzy Biegu Lwa
Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni